ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ 5Χ5 ΣΤΗ Δ.Κ. ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ “ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΟΤΗΤΑΣ” Ο.Τ. Γ192»

  • Print

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ Ν. 4412/2016, ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΤΙΜΗ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:

«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ 5Χ5 ΣΤΗ Δ.Κ. ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ “ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΟΤΗΤΑΣ” Ο.Τ. Γ192»
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 46/2019 – α/α ΕΣΗΔΗΣ: 189867

Ο Δήμος Πολυγύρου, προκηρύσσει δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με ανοιχτή διαδικασία για την ανάθεση Σύμβασης Κατασκευής του Έργου με τίτλο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ 5Χ5 ΣΤΗ Δ.Κ. ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ “ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΟΤΗΤΑΣ” Ο.Τ. Γ192» (αρ. Μελέτης 46/2019), με προϋπολογισμό 220.685,48 (χωρίς ΦΠΑ 24%)
 Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ (πλέον ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ).
 Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ που είναι εγκατεστημένα σε:
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 , 5, 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων
 Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν ελεύθερα, πλήρως και με δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, και α/α Ηλ/κού Διαγωνισμού ΕΣΗΔΗΣ : 189867
 Η καταληκτική ημερομηνία ηλ. ανάρτησης των προσφορών είναι η Τρίτη 19/07/2022 και ώρα 13:00 μ.μ.
 Πληροφορίες στα τηλέφωνα 23710-25192 και 23710-25196, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία Κυπριώτης Ιωάννης, Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός ΠΕ.
 Με το συγκεκριμένο έργο προβλέπεται η κατασκευή νέου γηπέδου 5Χ5 στον Πολύγυρο, εντός του Ο.Τ. Γ192 στη θέση ¨ Κέντρο Νεότητας¨, με στόχο την κάλυψη των αυξημένων αναγκών αθλητικών χώρων του Δήμου Πολυγύρου.

Συνημμένα παρακάτω τα Τεύχη:

1. H με αρ. Πρωτοκ. Φ6στ/8182/20-06-2022 Διακήρυξη Ανοικτής Διαδικασίας μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ,
2. Η με αρ. Πρωτοκ. Φ6στ/8164/20-06-2022 Περίληψη Διακήρυξης Δημοπρασίας,

Προϋπολογισμός 

Τεχνική Περιγραφή