ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

  • Εκτύπωση

Ο Δήμαρχος Πολυγύρου προκηρύσσει τη διενέργεια ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την Προμήθεια λαμπτήρων και λοιπού ηλεκτρολογικού εξοπλισμού για τις ανάγκες του Δήμου Πολυγύρου για δύο (2) έτη, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.
Μπορείτε εδώ να κατεβάσετε τα αρχεία:
- Τη διακήρυξη με τα σχετικά παραρτήματα

- το ΤΕΥΔ ψηφιακά υπογεγραμμένο
- Το ΤΕΥΔ σε επεξεργάσιμη μορφή xml και html
- Το Τιμολόγιο οικονομικής προσφοράς