Πορεία εκτέλεσης προϋπολογισμού ΝΠΔΔ "Αριστοτέλης"

  • Εκτύπωση

H πορεία εκτέλεσης του προυπολογισμού του ΝΠΔΔ "Αριστοτέλης" σύμφωνα με το Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/13-07-2010 τεύχος Α) όπως συμληρώθηκε με το άρθρο 15 του Ν. 4305/2014 (ΦΕΚ 237/31-10-2014 τεύχος Α).